OLETKO vALMIS ELÄMYKSEEN…?

Soita ja tilaa 0600 05 06 07

Tietosuoja ja evästeet

KARAOKETAXIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Iiro’S Taxi Service

Y-tunnus 1 5 2 4 6 5 5 − 6

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään tilausksen teon hoitamisen kannalta relevantteja henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus on asiakkaan tilauksen hoitaminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään henkilöjäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat: etu- ja sukunimi, postiosoite, matkapuhelin, kotipuhelin, sähköposti, äidinkieli, jäsennumero. Lisäksi käsitellään palvelun laskuttamiseen ja perintään liittyviä tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös yrityksen yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeen toimenpiteiden ja/tai palveluiden toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole esim. tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään tilausrekisterissä niin kauan kuin tilaus on ajankohtainen.

10. Profilointi

Profilointia ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja, esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, mukaan lukien profilointi. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: karaoketaxi@luukku.com

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Iiro’s Taxi Service

Radiokatu 11 B 41

00240 HELSINKI

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.3.2024